Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2018


 

I. Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie nr RPMA.09.02.02-

 

14-a327/18 pn. Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim". Realizatorami są: Lider projektu - Trojanów Sp. z. o. o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Staszica 1., Partnerem 1 projektu jest NZOZ "SANA" Sp. z. o. o. z siedzibą w Garwolinie, przy ul. Kościuszki 49J, Partnerem 2 projektu jest Fundacja WIR z siedzibą w Trojanowie 158.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09. 2018r. do 30.09.2019 r.

 

 

II. Definicje

 

Program -  należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na

 

lata 2014-2020

 

Priorytet - należy przez to rozumieć Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie - należy przez to rozumieć Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Podziałanie - należy przez to rozumieć Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt nr RPMA.09.02.02-14-a327/18 pn. Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim"

 

RPZ- należy przez to rozumieć Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego

 

Uczestnik projektu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie oraz kryteria włączenia zgodnie z RPZ określone w regulaminie.

Lider projektu     Trojanów Sp. z. o. o., ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków

 

Partner 1 projektu – SANA Sp. z. o. o., ul. Kościuszki 49J, 08-400 Garwolin

Partner 2 projektu - Fundacja WIR, Trojanów 158, 08-455 Trojanów

 

Biuro projektu Trojanów  – należy przez to rozumieć siedzibę Fundacja WIR, Trojanów 158, 08-455 Trojanów

Biuro projektu  Garwolin– należy przez to rozumieć siedzibę NZOZ SANA Sp. z. o. o., ul. Kościuszki 49J, 08-400 Garwolin


 

III.      Cele projektu oraz zadania przewidziane do realizacji

 

 

1.  Cel główny projektu

 

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I- VI z terenu powiatów garwolińskiego w zakresie chorób kręgosłupa w okresie realizacji projektu: 09.2018-09.2019r.

 

2.  Zadania przewidziane do realizacji w projekcie

 

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

 

Zadanie 1. Kwalifikacja uczestników do projektu - realizowana od września do listopada 2018

 

Zadanie przewiduje kwalifikację medyczną uczestników do projektu przeprowadzoną przez specjalistów: fizjoterapeutę lub wykwalifikowany personel zajmujący się aktywnością fizyczną lub

lekarza z prawem do wykonywania zawodu.

 

Za zadanie odpowiedzialny są Partnerzy projektu posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia- jako podmiot świadczący działalność leczniczą. Przed przeprowadzeniem kwalifikacji rodzic/prawny opiekun uczestnika projektu zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w projekcie.

Zadanie 2. Działania informacyjno- edukacyjne - realizowane w okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku

 

Zadanie przewiduje działania informacyjno- edukacyjne adresowane do wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w celu zwiększenia ich wiedzy z zakresu chorób otyłości.

Zajęcia będą dostosowane do wieku, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych uczestników. Zostaną przeprowadzone w formie najbardziej atrakcyjnej dla danej grupy odbiorców: warsztatów, pogadanek, dyskusji, zabaw, rywalizacji z zastosowaniem aktywizujących i edukacyjno-integracyjnych metod nauczania.

 

Wsparcie realizowane będzie przez Partnerów projektu. Działalność statutowa partnera projektu obejmuje działania szkoleniowe i edukacyjne oraz promocję zdrowia.

 

Zadanie 3. Interwencja terapeutyczna - badania lekarskie - realizowane w okresie od grudnia 2018 do września 2019 roku.

 

Zadanie przewiduje objęcie badaniami lekarskimi 400 osób (uczniów klas I- VI) zakwalifikowanych jako uczestników projektu z terenu powiatu garwolińskiego.

 

Każdy z uczestników zostanie objęty:

 

1.  Pierwszym badaniem lekarskim - przewidywany termin realizacji: grudzień 2018,

 

2.   Badaniem lekarskim w trakcie trwania projektu- przewidywany termin realizacji: marzec 2019,

 

3.  Końcowym badaniem lekarskim - przewidywany termin realizacji: wrzesień 2019

 

 

Działanie będzie realizowane przez  Partnera projektu -podmiot prowadzący działalność leczniczą.

 

 

 

 

 

Zadanie 4. Interwencja terapeutyczna - aktywność fizyczna- realizowane będzie w okresie grudzień 2018- wrzesień 2019 roku.

 

Zadanie przewiduje:

 

1.  Grupowe zajęcia ruchowe - 2 razy w tygodniu: zajęcia ruchowe.

 

2.  Zajęcia indywidualne w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników projektu.

Celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń, które pozwalają zmniejszyć masę ciała oraz rozwinąć potrzebę podejmowania aktywności fizycznej. Będą realizowane poprzez umiejętny dobór ćwiczeń, umożliwiających kontrolę masy ciała oraz zachowanie organizmu w dobrej kondycji fizycznej oraz przeprowadzenie zajęć przy ich użyciu. Zostaną dobrane odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak, aby mogły być one realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak również kontynuowane przez uczestników w warunkach środowiska domowego.

Zajęcia ruchowe indywidualne Zadanie realizowane będzie przez Partnera projektu.

Zadanie 5. Interwencja terapeutyczna - indywidualne porady dietetyczne realizowane będzie w okresie grudzień 2018- wrzesień 2019 roku.

Zadanie przewiduje:

1. Indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu) .

Celem jest ocenie i omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania, wskazanie popełnianych błędów i nauka ich eliminowania. Na podstawie szczegółowego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego (z uwzględnieniem upodobań kulinarnych i stylu życia) zostaną opracowane zalecenia żywieniowe dopasowane do uczestnika programu. Porady dietetyczne powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu i trwać nie krócej niż 30 minut. W efekcie tego działania uczestnik musi otrzymać wskazania dietetyczne. Rodzic/opiekun musi otrzymać kopię wskazań dietetycznych dla jego dziecka

 

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 

1.  Uczniowie klas I- VI z terenu powiatu garwolińskiego

 

2.   Osoby spełniające wszystkie kryteria włączenia do „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”:

 

Kryteriami włączenia do programu:

 

a)      przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika programu wypełnionego druku świadomej zgody na udział w programie,

 

b)      przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika programu podpisanego oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”,

 

c)      uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego,

d)    u uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne przeciwwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.

 

3.  W przypadku grupy, która dodatkowo otrzyma wsparcie w ramach programu - rodziców/opiekunów, konieczne będzie potwierdzenie statusu rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego do programu.

 

4.  W procesie rekrutacji będą stosowane kryteria preferencyjne w odniesieniu do osób:

 

a)  z niepełnosprawnościami,

 

b)  osób o niskim statusie materialnym,

 

c)  osób z terenów wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

V. Rekrutacja

 

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w okresie wrzesień-listopad 2018. Proces rekrutacji uczestników projektu obejmować będzie następujące działania:

 

1.  Promocja projektu.

 

W celu promocji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

 

a)   Informacje o realizowanym projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Lidera projektu: http://trojanow.eu oraz Partnera projektu: http://sanagarwolin.pl,

 

b)  Zostaną opracowane plakaty i ulotki promocyjne projektu, które będą dystrybuowane na terenie gmin objętych wsparciem projektowym, zwłaszcza na terenie szkół podstawowych,

 

c)  Informacje o naborze do projektu będą przekazywane do urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej,

 

szkół  podstawowych,  ośrodków  zdrowia  na  terenie  realizacji  projektu  tj.  powiatu garwolińskiego

 

d)  Zostaną przeprowadzone spotkania z dyrekcją i nauczycielami w szkołach, rodzicami uczniów klas I-VI oraz grupą docelową - uczniami klas I- VI.

 

2. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie

 

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 

- bezpośrednio w biurach projektu w Trojanowie lub Garwolinie, składając dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty poświadczające chorobę kręgosłupa dziecka,

 

- pośrednio przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: biuro@trojanow.eu , nzozsana@gmail.com z dopiskiem „otyłość - rekrutacja”.

 

 

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

a)   

b)formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

c)  Formularz świadomej zgody na udział w programie

 

d)   Dokumenty medyczne poświadczające chorobę otyłości dziecka - jeśli choroba jest już stwierdzona,

d)Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.

Dokumenty    pobrać   można   w   biurach    projektu   lub   ze   stron   internetowych:   Lidera   projektu:

 

http://trojanow.eu oraz Partnera projektu: http://sanagarwolin.pl oraz zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu, która rozpocznie się w grudniu 2018 roku. Grafik przyjęć specjalistów zostanie ogłoszony na stronach internetowych Lidera projektu: http://trojanow.eu oraz Partnera projektu: http://sanagarwolin.pl w terminie do końca listopada 2018 roku.

 

3.  Wybór uczestników projektu

 

Wyboru uczestników projektu dokona zespół koordynujący na podstawie formularzy rekrutacyjnych w zakresie kryteriów formalnych, merytorycznych, spełnienia kryteriów włączenia do RPZ oraz kolejności zgłoszeń. 400 uczestników spełniających kryteria włączenia zostanie zakwalifikowanych według kolejności zgłoszeń. Pozostali chętni zostaną zakwalifikowani na listę rezerwową i będą kwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia z udziału dotychczasowego uczestnika.

 

W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników projektu czas naboru zostanie wydłużony.

 

4.  Rekrutacja uzupełniająca

 

W przypadku rezygnacji uczestników w dalszym udziale w projekcie oraz wyczerpaniu kandydatów z listy rezerwowej Lider projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca będzie obejmować:

 

a)     promocję projektu - informacja o prowadzonym naborze uzupełniającym adresowanym do potencjalnych uczestników projektu.

 

b)   nabór formularzy rekrutacyjnych w projekcie. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w projekcie będą mogły złożyć w biurze projektu formularz rekrutacyjny wraz z wymaganą dokumentacją medyczną

 

c)  przeprowadzenie dodatkowej kwalifikacji w projekcie.

 

Grafik przyjęć specjalistów zostanie opublikowany na stronie internetowej Lidera i Partnera projektu.

 

d)    wybór kandydatów - według kolejności zgłoszeń uczestników projektu spełniających kryteria włączenia do RPZ i kryteria określone w niniejszym regulaminie

 

5. Kryteria wyłączenia

 

Uczestnik projektu musi zrezygnować z udziału w projekcie w sytuacji, gdy pojawią się warunki zmienne, których zaistnienie wyklucza (trwale lub czasowo) udział w interwencjach zaplanowanych w ramach programu. Do kryteriów wyłączenia zalicza się:

 

a)      przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach projektowych,

b)   nieusprawiedliwiona absencja na 5 spotkaniach w ramach programu1.

 

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu

 

Uczestnicy projektu mają prawo do:

 

1.  Otrzymania informacji dotyczącej realizowanego projektu,

 

2.  Bezpłatnego korzystania ze wszystkich świadczeń zaplanowanych w projekcie,

 

3.  Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia,

 

4.  Modyfikacji i wglądu do swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,

5.  Otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

 

Uczestnicy projektu  oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu są zobowiązani do:

 

1.  Zapoznania się z niniejszym regulaminem,

 

2.  Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,

 

3.   Dostarczania  wszelkich  niezbędnych  dokumentów,  o  które  zostaną  poproszeni  przez  Lidera  lub

 

     Partnera projektu

 

4.    Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji               projektu,

 

5.  Potwierdzenia uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych w projekcie,

 

6.  Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,

 

7.  Informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie.

 

8.  Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu.

 

9.   Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności uczestnika projektu poprzez dostarczenie zaświadczenia        lekarskiego w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku zdarzeń losowych.

 

Rezygnacja z projektu

 

1.   Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze projektu pisemnej        rezygnacji z udziału dziecka w programie ze wskazaniem powodu tej rezygnacji.

2.    Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu w          przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub spełnienia co najmniej      jednego z kryteriów wyłączenia z programu RPZ.

 

3.  W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu,    jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 

 

 

1                Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się nieobecność wynikającą ze stanu zdrowia uczestnika tymczasowo uniemożliwiającego uczestniczenie w działaniach w ramach programu popartego dokumentacją medyczną, bądź ze zdarzenia losowego o szczególnym znaczeniu.

 


 

VII. Zasady udzielania świadczeń w projekcie

 

1.   Realizator projektu zapewnia będzie wykonywanie działań projektowych stawiając dobro uczestnika jako wartość najwyższą,

 

2.    Uczestnikom zostanie zapewniony najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji projektu,

 

3.  Realizator zapewni personel projektu i wykonawców współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia jak najlepszych indywidualnych efektów zdrowotnych u uczestników RPZ,

 

4.    Działania w poszczególnych modułach będą komplementarne i nakierowane na osiągnięcie jak najlepszych efektów zdrowotnych,

 

5.  Realizator projektu zapewni procedury diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązującym prawem,

 

6.  Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom projektu bezpłatnie,

 

7.  Udział w projekcie jest dobrowolny,

 

8.  O włączeniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń,

 

9.      Do programu będą włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia określone w RPZ,

 

10.    Uczestnicy będą włączani do programu do momentu osiągnięcia limitu osób, jaki realizator zadeklarował na etapie konkursu na realizację programu, tj. 400 osób,

 

11.    Świadczenia programu będą przerywane, a uczestnik zakończy udział w programie w przypadku kiedy zaistnieje co najmniej jedno kryterium wyłączenia,

 

12.      Świadczenia w ramach projektu będą przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawa,

 

14.   Do udzielania świadczeń w ramach projektu zostaną użyte wyroby medyczne oraz środki lecznicze dopuszczone do użytku na terenie Polski oraz Unii Europejskiej,

 

15.    Sprzęt stosowany w projekcie spełnia wszystkie normy zgodne z obowiązującym prawem oraz posiadać niezbędne certyfikaty,

 

16.   Udzielanie świadczeń przez realizatora w ramach projektu nie będzie wpływało negatywnie na inne świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych,

 

17.  Uczestnicy projektu będą poinformowani o źródłach finansowania projektu,

 

18.  Dopuszczalne jest jednokrotne uczestnictwo w programie RPZ,

 

19.    Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w jednym module programu RPZ (otyłość lub choroby kręgosłupa).

 

20.   Dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie może korzystać w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz brać udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego realizatora programu

 

 

 


 

pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

 

21.   Świadczeń w ramach programu będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

22. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana w siedzibie realizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do 30.09.2019 r.

 

2.    Regulamin projektu będzie dostępny w siedzibach Lidera i Partnerów projektu oraz ich stronach internetowych.

 

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.

 

4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują wspólnie Lider i Partnerzy projektu w ramach powołanej Grupy Sterującej.

 

5.   Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

 

Zatwierdziła

 

 

 

koordynator projektu